Ziedojumi Latvijas Pūču Izpētes biedrībai tiks izmantoti sugu izpētes un aizsardzības darbu veikšanai, piemēram, būru izvietošanai un apkopei, ligzdošanas teritoriju, sekmju apzināšanai, to ietekmējošo faktoru analīzei. Tīri finansiālā ziņā izdevumi saistīti ar materiālu un izejvielu iegādi – degviela, stieple, naglas, skrūves, dēļi, baterijas, peļu slazdi u. tml., kā arī administratīviem izdevumiem (grāmatvedības izdevumi, printeris, toneris u. tml.).

Ziedojumi ir iespējami kā vispārīgie, kuri tiks izlietoti ar dažādu sadalījumu augstāk minētajam, vai kā mērķēti ziedojumi noteiktu darbību vai konkrētu pētījumu veikšanai.

UrālpūceŠobrīd nozīmīgākie pētījumu virzieni, kuros strādājam:

-) Latvijā biežāk ligzdojošo pūču skaita izmaiņas un nozīmīgākie tās ietekmējošie faktori;

-) Nozīmīgāko meža pūces un urālpūces ligzdošanas teritoriju izvēli un ligzdošanas sekmes ietekmējošo faktoru analīze;

-) Apodziņa piesaistīšana mākslīgajām ligzdošanas vietām Latvijā un populācijas aizsardzība, izvietojot būrus sugai piemērotās vietās;

-) Latvijā biežāk ligzdojošo pūču sugu konstatēšanas iespējamības izmaiņu un atsevišķu to ietekmējošo faktoru analīze;

-) Latvijā biežāk ligzdojošo pūču barības sastāva un sīko zīdītāju sastopamības izmaiņu izpēte.

Pūču Izpētes biedrības atbalstītājiem, kuru ziedojuma summa pārsniedz 500 eiro, piedāvājam pūču klausīšanās ekskursiju (kā naksnīgu pastaigu dabā) vai pūču mazuļu gredzenošanas izbraukumu. Pasākumi norisinās gida pavadībā iepriekš izplānotā maršrutā, saskaņojot pasākuma laiku (jāņem vērā, ka mazuļi ir gredzenojami tikai tad, kad apmeklējums pie ligzdām rada minimālu traucējumu un tikai tām sugām, kuras ir mazāk jūtīgas pret traucējumu).

Latvijas Pūču Izpētes biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija, kas nozīmē, ka daļu ziedotās summas ir iespējams atgūt nodokļu atvieglojumu veidā.

Rekvizīti:

Latvijas Pūču izpētes biedrība
Reģ.Nr. 40008203685
SEB BANKA, UNLALV2X
LV53UNLA0050020185112