Ziņo par saviem novērojumiem portālā www.dabasdati.lv

Dabas novērojumu portāls www.dabasdati.lv ir lieliska iespēja katram veidot pašam savu dabas novērojumu dienasgrāmatu. "dabasdati.lv"

Visi novērojumi, kuriem ir apraksts piezīmēs, balss ieraksts un/vai fotogrāfija, ir svarīgi. Šie novērojumi ļauj labāk izprast pūču kalendārās un diennakts aktivitātes izmaiņas, ligzdošanas laikus, uzvedību un pielāgošanos mainīgā dzīves vidē.

Novērojumus ieteicams reģistrēt iespējami precīzi norādot novērošanas datumu, diennakts laiku un vietu. Piezīmēs vēlams aprakstīt novērojumu gaitu, kā putns konstatēts, kā tas uzvedies, pievilināts vai nē, kas notika tālāk?

Novērojumu statusu apzīmēšanai ieteicams izmantot Ligzdojošo Putnu atlanta pazīmes.

Eiropas ligzdojošo putnu atlants

No 2013. līdz 2017. gadam norisinās Eiropas ligzdojošo putnu atlants, kura ietvaros norisinās sugu sastopamības un ligzdošanas klātbūtnes ticamības novērtējums. Latvijā tam ir izveidota atsevišķa ievades platforma portālā dabasdati.lv un ziņojumi tiek apkopoti (vairumam sugu un valsts teritorijas) 5×5 km kvadrātu tīklā. Ja ziņojiet tikai par vienu sugu, tad ērtāk ir izmantot vienkāršo ziņojuma pievienošanas formu, ja esat vienuviet novērojuši un atpazinuši dažādas putnu sugas, tad ērtāks ziņojuma veids ir, izmantojot „atlanta sadaļu” http://dabasdati.lv/putnuatlants/.

Pūču klātbūtni samērā viegli var konstatēt atdarinot to teritoriālos vai riesta saucienus. Tomēr atceraties, ka provocēšana ir zinātnisko pētījumu metode un tās nepamatota un pārspīlēta pielietošana var novest pie ligzdošanas teritorijas izzušanas.