Ziņo par saviem novērojumiem portālā www.dabasdati.lv

Dabas novērojumu portāls www.dabasdati.lv ir lieliska iespēja katram veidot pašam savu dabas novērojumu dienasgrāmatu. "dabasdati.lv"

Visi novērojumi, kuriem ir apraksts piezīmēs, balss ieraksts un/vai fotogrāfija, ir svarīgi. Šie novērojumi ļauj labāk izprast pūču kalendārās un diennakts aktivitātes izmaiņas, ligzdošanas laikus, uzvedību un pielāgošanos mainīgā dzīves vidē.

Novērojumus ieteicams reģistrēt iespējami precīzi norādot novērošanas datumu, diennakts laiku un vietu. Piezīmēs vēlams aprakstīt novērojumu gaitu, kā putns konstatēts, kā tas uzvedies, pievilināts vai nē, kas notika tālāk?

Novērojumu statusu apzīmēšanai ieteicams izmantot Ligzdojošo Putnu atlanta pazīmes.